• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • zmień

Język:

Waluta:

Regulamin CAMARO24

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.camaro24.pl

obowiązuje od dnia 10.02.2015 roku

Sklep internetowy camaro24.pl jest prowadzony przez Tomasza Labuddę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CAMARO ART Agencja Artystyczna Tomasz Labudda, ul. Wczasowa 45, 72-123 Czarna Łąka, NIP 955-135-93-68, REGON 811263312, mail: sklep@camaro24.pl

 

§ 1. Definicje

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

2. Udostępniający - Tomasza Labudda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CAMARO ART Agencja Artystyczna Tomasz Labudda, ul. Wczasowa 45, 72-123 Czarna Łąka , NIP 955-135-93-68, REGON 811263312, mail: sklep@camaro24.pl;

3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.camaro24.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;

5. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Udostępniającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego polegająca na udzieleniu przez Udostępniającego 5-letniej, niewyłącznej licencji do wykorzystania pliku utworu muzycznego na następującym polu eksploatacji: rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; bez prawa dalszego licencjonowania, wynajmowania, użyczania, wykorzystywania w celach reprodukcji (tworzenie własnych plików na bazie produkcji Sprzedającego ), bez prawa do dokonywania zmian w zapisie MIDI utworów, stylów muzycznych, czy też zawierania innych umów umożliwiających osobom trzecim korzystanie z pliku utworu muzycznego;

8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;

9. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.

10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego zawierający w szczególności informacje o aktualnej ofercie i promocjach.

13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)

14. umowa zawarta na odległość - umowa określona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

  15. trwały nośnik - materiał lub narzędzie określone w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  tj. umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail

 16. Konsument - klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego

17. Pliki MIDI - Każda nazwa pliku MIDI posiada prefix lub sufix inforujący o modelu instrumentu, dla którego plik został stworzony. Wszystkie pliki wyposażone są w udogodnienia oferowane przez standard XF ( zależnie od modelu instrumentu ) :

 

§                     Lyric

§                     VH ( o ile występuje w oryginalnym nagraniu )

§                     score track

§                     indexy SP

§                     chord name

Rozmieszczenie indeksów SP (Yamaha) :

SP 1 - Intro

SP 2 - Zwrotka

SP 3 - Refren

SP 4 - Zakończenie CODA

18. Pliki STYLE - Każda nazwa pliku STYLE posiada prefix inforujący o modelu instrumentu, dla którego plik został stworzony. Nie wszystkie pliki STYLE, zwłaszcza starsze tytuły, będą zawierały ustawienia OTS ( Yamaha), STS (Korg).

19. DEMO - Pliki demonstracyjne w formatach mp3 lub wave w systemie Camaro24 najczęściej pochodzą z flagowych modeli instrumentów: Genos, Tyros 5, Korg PA4X,  i mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczą oczywistą jest, że niższe modele  zabrzmią inaczej. Poczytaj więcej.

20. Pliki MP3 - prametry: bitrate=320kbps

21. Piki WAVE - parametry: 44100 Hz, 16 bit. Jakość płyty CD.

22. Tonacje - jeżeli podkład audio posiada zapis o różnych tonacjach podkładu muzycznego, Klient po zakupie otrzyma dwa podkłady muzyczne w tych dwóch tonacjach, w cenie jednego pliku.

23. Pliki DP (Yamaha) - pliki z dopiskiem DP wykorzystują barwy dodatku Expansion Euro Dance Pack, który jest oferowany tylko i wyłącznie przez yamahamusicosft.com. Klient kupując tytuł z dopiskiem DP, otrzymuje dwa pliki: jeden dla wersji standardowej swojego instrumentu, drugi dla wersji doposażonej w dodatek Euro Dance Pack.

24. Pliki ADP (AudioDancePack) - format ADP dotyczy wybranych modeli Korga i Yamaha. Pliki muzyczne ADP wymagają, aby instrument był wyposażony w pakiet Expansion Audio Dance Pack.

v

§ 2. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem

2.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c.  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

d. obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem określone w ustawie o prawach konsumenta

1.      Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.      Informacja o cenie podawana na stronie www.camaro24.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

v

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.     Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klienta.

2.     Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.

3.     Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego.

4.     W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

5.     Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.

6.     Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7.     Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy.

8.     Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.

9.     Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.

10.  W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres sklep@camaro24.pl.

11.  Udostępniający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

12.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Udostępniającego.

 

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej www.camaro24.pl, zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.     Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.

3.     Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.

4.     W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6.     Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

a.         Zamówionego Towaru,

b.         jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

c.         wybranego sposobu dostawy i terminu dostawy,

d.         kosztów dostawy,

e.         wybranej metody płatności,

f.          wybranego adresu dostawy.

g.         sposobie i terminie zapłaty

7.     Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Udostępniającym Umowy sprzedaży licencji, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Mając na względzie, że towary oferowany przez Udostępniającego mają postać cyfrową, Konsument dokonujący ich zakupu może wyrazić zgodę na przesłanie pliku utworu muzycznego przed upływem okresu na odstąpienie przez Konsumenta od umowy w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Konsekwencją wyrażenia zgody na powyższe jest utrata prawa do odstąpienia od umowy wynikająca z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.

9.     Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10.     Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

  

§ 5. Sposób i warunki dostawy Towaru

1.     Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz EOG i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.     Dostawa zamówionych w sklepie internetowym  Towarów, realizowana jest za pośrednictwem Sklepu internetowego po udostępnieniu przez Udostępniającego opcji pobrania pliku. 

v

§ 6. Ceny, metody płatności, promocje, faktury

 1. Szybkie przelewy realizowane są poprzez pośrednika, firmę Dotpay. Zamówienia wysyłane są od razu.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 3. Przelewy tradycyjne realizowane są z opóźnieniem, związane jest to z koniecznością zaksięgowania wpłaty w systemie.
 4. Istnieje możliwość zapłaty za zamówienie doładowaniem z konta, które uprzednio zostało zasilone kartą PREPAID.
 5. Płatność doładowaniem z konta nie łączy się z kodami rabatowymi.
 6. Okresowe promocje w portalu Camaro24 polegają na wykorzystaniu przez Klienta wygenerowanego i dostarczonego mu kodu rabatowego.
 7. Każda akcja promocyjna poprzedzona jest akcją informacyjną ( newsletter, baner, blog, informacja w social mediach ).
 8. Każda promocja zawiera indywidualny REGULAMIN mówiący o szczegółach akcji.
 9. Aby skorzystać z promocji, trzeba być Klientem zalogowanym.
 10. Za zamówienie w cenie promocyjnej ( kod rabatowy ), nie można zapłacić doładowaniem.
 11. Ceny Towarów podawane są w walutach:  złoty polski, euro, dolar, funt brytyjski i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.
 12. Faktury VAT Wystawiający generuje ostatniego dnia każdego miesiąca. Tego samego dnia są one wysyłane do Klientów.

 

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.     Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i  korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

a. pisemnie - Drogą pocztową na adres udostępniającego
b. Drogą elektroniczną – sklep@camaro24.pl, z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru Zamówienia oraz słowem „odstąpienie od umowy”.

2.     Udostępniający prześle klientowi będącemu konsumentem na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

3.     Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.

4.     Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.

5.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot Towaru przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.     Zakupiony towar należy zwrócić na adres Udostępniającego.

7.     Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.       Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

9.      Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

10.  W przypadku zakupu treści elektronicznych ( pliki midi, style, mp3, wave, karafun, rozszerzenia expansion, PDF),  w momencie pobrania produktu cyfrowego przez Klienta, Klient traci możliwość zwrotu zakupionego produktu. Reguluje to ustawa o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827, art.38).

 

§ 8. Reklamacje

1.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres Udostępniającego. Udostępniający  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

2.     Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

      3.      Udostępniający jako sprzedawca licencji ma obowiązek dostarczyć klientowi Towar bez wad.

      4.      Udostępniający jako sprzedawca licencji jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

     5.      Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:

1)   nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)   nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)   nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)   została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

    6.      Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

    7.      Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

    8.     Udostępniający jako sprzedawca licencji jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa udostępniający jako sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

   9.     Udostępniający jako sprzedawca licencji jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że udostępniający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  10.    Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:

- skierowanie spraw do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich,  działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Sądów dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

- skierowanie sprawy do mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 11.    Postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią wyrażenia przez Udostępniającego zgody na rozpatrywanie sporów dotyczących reklamacji w oparciu o procedury określone w § 8 ust. 10 niniejszego regulaminu. Udostępniający w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku będzie podejmować decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na jego rozpatrzenie w oparciu o procedury określone w § 8 ust. 10 niniejszego regulaminu z jej udziałem.

 

§ 9. Newslettery

1.     Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiednim miejscu na stronie internetowej www.camaro24.pl. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail Newsletter, a także inne informacje handlowe wysyłane przez udostępniającego w imieniu swoim lub osób trzecich.

2.     Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera i innych informacji handlowych, zaznaczając na stronie Sklepu Internetowego stosowne pole.

v

§ 10. Postanowienia końcowe

1.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Udostępniającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Udostępniającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Udostępniającego.

3.     Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych  Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.camaro24.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Obowiązuje od dnia 10.02.2015 roku

 

Załączniki

nr 1 – informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowiące załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta

nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta

 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i nowościach.

Firma
 • Agencja Artystyczna Camaro Art
 • Tomasz Labudda
 • 72-123 Czarna Łąka
 • Wczasowa 45
 • NIP 955-135-93-68
 • mail: biuro@camaro24.pl